O NAMA


ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

O nama:

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije započeo je s radom 17.04.2012. godine, te pokriva 729 km2 površine odnosno 112 371 stanovnika. Od 1991.- 1994. godine HMP je bila dio Medicinskog centra Čakovec. Od 1994.-1995. godine funkcionira kao dio Županijske bolnice, a od 1995. -2011.godine kao dio Doma zdravlja Čakovec.

Godine 2011. godine HMP se izdvaja iz Doma zdravlja i postaje samostalna Ustanova, te je kao takva 28.10.2011.g upisana u Trgovački sud u Varaždinu pod nazivom Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije.

U Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije u Sjedištu Čakovec djeluju dva Tim-a 1 koji se sastoje od liječnika, medicinskog tehničara/sestre i vozača. Medicinsko prijavno dojavno jedinica se nalazi u sjedištu Čakovec u sastavu od dvije medicinske sestre . U Ispostavi Prelog djeluje jedan Tim1 koji se sastoji od liječnika, medicinskog tehničara/sestre i vozača. U Ispostavi Mursko Središće djeluje jedan Tim2 koji se sastoji od dva medicinska tehničara/sestre.

Ispostava Kotoriba radi od petka u 19,00 sati do ponedjeljka u 07,00 sati a u istoj djeluje jedan Tim 2 koji se sastoji od dva medicinska tehničara/sestre.


Dana 1. veljače 2021. godine, temeljem Rješenja Ministarstva zdravstva, Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije u sklopu svoje djelatnosti počinje obavljati i Djelatnost sanitetskog prijevoza.
Sanitetski prijevoz organizira se na razini primarne zdravstvene zaštite. Pod sanitetskim prijevozom podrazumijeva se prijevoz bolesnika u svrhu pružanja zdravstvenih usluga vozilom za sanitetski prijevoz s propisanom medicinsko-tehničkom opremom za siguran prijevoz bolesnika. Pod uvjetima propisanim Pravilnikom u pogledu kadrova i medicinsko-tehničke opreme sanitetski prijevoz mogu obavljati domovi zdravlja, ustanove za zdravstvenu skrb i zavodi za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave. Djelatnost sanitetskog prijevoza obavlja tim koji čine:
– 2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar
– 2 vozača (2 sanitetska vozila).
Prijavno-dojavna jedinica sanitetskog prijevoza organizira se u zdravstvenoj ustanovi koja ima sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za najmanje osam timova sanitetskog prijevoza.


Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije obavlja sljedeće poslove:

– provodi mjere hitne medicine na području Međimurske županije,

– vodi propisanu dokumentaciju i izvješća koja se dostavljaju Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,

– osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave,

– osigurava provođenje standarda operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja u djelatnosti hitne medicine,

– organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Međimurske županije,

– osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika donesenih od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu,

– provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

– popunjava i organizira timove za medicinski prijevoz cestom, zrakom i vodom,

– osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti,

– sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika,

– provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

– provodi edukaciju iz prve pomoći,

– prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Međimursku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,

– obavlja djelatnost sanitetskog prijevoza,

– planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području,

– surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti,

– planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

– osigurava hitnu medicinsku skrb na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja,

– obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Međimurske županije i na zahtjev Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu,

– surađuje u izvanrednim prilikama sa svim žurnim službama i službama za spašavanje na području Međimurske županije,

– surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane u obavljanju djelatnosti hitne medicine.
SLUŽBENI PODACI

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e
Sud upisa u sudski registar: Trgovački sud u Varaždinu MBS 070096250

Poslovni račun:
OTP banka d.d. IBAN: HR8724070001100481141