ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Djelatnost hitne medicine organizirana je kao javna hitna medicinska služba koja se po stručno-medicinskoj doktrini i uz uporabu medicinske tehnologije organizira u cilju neprekidnog hitnog medicinskog zbrinjavanja svih osoba kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela, odnosno kod kojih bi u kratkom vremenu moglo doći do životne ugroženosti, a s ciljem maksimalnog skraćenja vremena od nastanka hitnog stanja do konačnog medicinskog zbrinjavanja.

Djelatnost hitne medicine obuhvaća provođenje mjera i postupaka hitnog izvanbolničkog medicinskog zbrinjavanja na mjestu događaja ili u prostoru za reanimaciju/ambulanti zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave ili tijekom prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba prijevoznim sredstvima hitne medicinske službe u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te provođenje mjera i postupaka hitnog bolničkog medicinskog zbrinjavanja u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

Hitna medicinska služba djeluje na teritoriju Međimurske županije od kolovoza 1984. godine pod okriljem različitih zdravstvenih institucija.

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (nastavno Zavod) započeo je sa radom 17. travnja 2012. godine od kada djeluje kao samostalna zdravstvena ustanova, sa krovnom organizacijom Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

Zavod obavlja sljedeće poslove:

– provodi mjere hitne medicine na području Međimurske županije

– vodi propisanu dokumentaciju i izvješća koja se dostavljaju Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu

– osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Gradom Zagrebom

– osigurava provođenje standarda operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja u djelatnosti hitne medicine

– organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Međimurske županije

– osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika donesenih od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

– provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu

– popunjava i organizira timove za medicinski prijevoz cestom, zrakom i vodom

– osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti

– sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika

– provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu

– provodi edukaciju iz prve pomoći

– prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za područje Međimurske županije te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu

– obavlja djelatnost sanitetskog prijevoza

– planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području

– surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti

– planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu

– osigurava hitnu medicinsku skrb na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja

– obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Međimurske županije i na zahtjev Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

– surađuje u izvanrednim prilikama sa svim žurnim službama i službama za spašavanje na području Međimurske županije

– surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane u obavljanju djelatnosti hitne medicine.

Ubrzo nakon osnivanja Zavoda, dana 30. travnja 2012. godine, otvorena je Ispostava Zavoda u Prelogu.

U svrhu podizanja zdravstvene skrbi i ispunjavanja zlatnog standarda u sjevernom dijelu Međimurja, dana 12. svibnja 2017. godine otvorena je Ispostava Zavoda u Murskom Središću.

Uz podršku Međimurske županije i lokalnih općina, dana 16. svibnja 2019. godine je otvorena Ispostava Zavoda u Kotoribi, kao nadstandard, a s ciljem daljnjeg unapređenja zdravstvene zaštite stanovnika Međimurske županije. Općina Kotoriba i okolne općine, koje su zbog svog geografskog položaja i udaljenosti od Ispostave Prelog i Županijske bolnice Čakovec bile u nepovoljnijem položaju u odnosu na ostale općine u županiji, time su ostvarile dostupniju i bržu hitnu medicinsku pomoć.

Zavod danas djeluje na četiri lokacije - Sjedište Čakovec, Ispostave Prelog, Mursko Središće i Kotoriba, pokriva 729,5 km2 površine odnosno 105 863 stanovnika (2015-DZS Hrvatska).

Dana 01. veljače 2021. godine Zavod je preuzeo Djelatnost sanitetskog prijevoza te se od tada u sklopu Zavoda osim Djelatnosti hitne medicine obavlja i Djelatnost sanitetskog prijevoza. Pod sanitetskim prijevozom podrazumijeva se prijevoz bolesnika u svrhu pružanja zdravstvenih usluga vozilom za sanitetski prijevoz s propisanom medicinsko-tehničkom opremom za siguran prijevoz bolesnika.

Zavod danas ima zaposlenih 120 radnika. Hitna medicinska služba radi 0-24 sata u Sjedištu Zavoda u Čakovcu, u smjeni ima dva tima T1 u sastavu doktora medicine, medicinskog tehničara i vozača, a takav jedan tim radi i u Ispostavi Prelog. U Ispostavama Mursko Središće i Kotoriba rade timovi T2 u sastavu dva medicinske tehničara. Djelatnost sanitetskog prijevoza također je dostupna 0-24 sata.

Mreža hitne medicine i organizacija hitne medicinske službe na području Međimurske županije kakvu imamo danas, uvelike doprinosi kvaliteti zdravstvene zaštite stanovništva Međimurske županije ostvarivanjem temeljnog kriterija – “zlatnog sata” (dovoženja pacijenta do mjesta konačnog zbrinjavanja, tj. odgovarajuće zdravstvene ustanove u roku od jednog sata od nastanka stanja koje ugrožava život), skraćivanjem vremena od zaprimljenog poziva do stizanja tima na mjesto intervencije, skraćivanjem vremena od zaprimljenog poziva do konačnog zbrinjavanja pacijenata u bolnici i porastom broja uspješnih reanimacija.

Zavod kontinuirano provodi edukacije djelatnika putem stručnih predavanja, tečajeva, treninga i edukacija na stručnim nacionalnim tečajevima, skupovima, simpozijima, radionicama, ali iste također provodi i putem predavanja, treninga i tečajeva u Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije. Treba istaknuti da se djelatnici Zavoda i samostalno dodatno educiraju i nadograđuju svoje znanje čime doprinose podizanju kvalitete zbrinjavanja pacijenta u često složenim i zahtjevnim hitnim intervencijama.

Djelatnici Zavoda ujedno postižu odlične rezultate na Međunarodnom natjecanju timova hitne medicinske službe što dodatno potvrđuje visoku razinu educiranosti i stručnosti radnika Zavoda.

U Zavodu se kontinuirano podiže kvaliteta rada putem planiranog i izvanrednog nadzora organizacijskih jedinica i radnika Zavoda, izrade standardnih operativnih postupaka, pravilnika postupanja te aktivnim radom Upravnog vijeća, stručnih radnika i stručnih tijela Zavoda (Stručnog vijeća, Stručnog kolegija, Povjerenstva za kvalitetu, Povjerenstva za lijekove i Etičkog povjerenstva).

U Zavodu se redovno nabavlja medicinska oprema i vozila hitne medicinske pomoći po Standardima propisanim od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. U smislu ocjene kvalitete održavanja objekata i održavanja i nabave opreme, iste se provode odgovorno i profesionalno, sukladno pravilima struke a sve u svrhu osiguravanja najbolje moguće zdravstvene skrbi za naše pacijente.

Angažmanom djelatnika kontinuirano se provodi i edukacija stanovništva Međimurske županije.  Prenosi se  znanje o  osnovnim postupcima održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a, radionica Oživljavanje u zajednici „Pokreni srce-spasi život” namijenjena građanima – laicima. Prenošenje znanja kroz radionice i predavanja najmlađem uzrastu vrtićima, osnovnim i srednjim školama najviše veseli naše djelatnike znajući da svoje znanje prenose mlađim generacijama i osiguravaju sigurnu i zdravu budućnost u Međimurskoj županiji.

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije je još relativno mlada zdravstvena ustanova koja se neprestano razvija u svim segmentima. Na čelu sa marljivom, angažiranom i stručnom rukovodećom strukturom stvara pozitivno radno okruženje, potiče timski duh, osigurava radnicima sve potrebne preduvjete za ostvarivanje optimalnih rezultata rada, a pacijentima stručnost i profesionalizam.

SLUŽBENI PODACI

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e
Sud upisa u sudski registar: Trgovački sud u Varaždinu MBS 070096250

Poslovni račun:
OTP banka d.d. IBAN: HR8724070001100481141